Zadzwoń: +48 691 275 400

Home » STATUT ŻŁOBKA PRYWATNEGO „WESOŁE PEREŁKI”

STATUT ŻŁOBKA PRYWATNEGO „WESOŁE PEREŁKI”

                             STATUT ŻŁOBKA

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 • § 1
 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki zwanej w dalszej treści żłobkiem, którego pełna nazwa brzmi: Żłobek Prywatny ,,Wesołe Perełki”
 2. Organem prowadzącym żłobek jest osoba fizyczna Ewa Książek.
 3. Siedziba żłobka znajduje się pod adresem: 35-326 Rzeszów ul. Jazowa 2a.
 4. Nadzór sanitarno – epidemiologiczny nad placówką sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie.
 5. Żłobek używa pieczęci o treści:

Żłobek Prywatny ,,Wesołe Perełki” Ewa Książek, 35-326 Rzeszów ul. Jazowa 2a

NIP 8133096871, Tel. 691 275 400

Konto: 18 9176 1035 2004 0033 2723 0001 oraz

Konto : 17 1140 2004 0000 3402 7848 8025

 • § 2

Żłobek działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45, poz. 235), oraz z dnia 6 marca 2018r. (Dz.U. z 2018r. poz.603), zwanej dalej ustawą. Żłobkową.
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U. 2011 nr 69, poz. 368).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. 2011 nr 69, poz. 367).
 4. Na podstawie niniejszego Statutu.
 5. Żłobek również działa w oparciu o Regulamin, który dostępny jest na tablicy ogłoszeń Żłobka.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania żłobka

 • § 3

Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy, w szczególności:

 1. Troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych.
 2. Wspomaga  rozwój i wczesną edukację dziecka zgodnie z jego indywidualnością.
 3. Zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
 4. Troszczy się o rozwój umysłowy dziecka, wyrabianie orientacji, elementarnych stosunków wielkości, przestrzeni i czasu, rozwijanie procesów poznawczych takich jak:  myślenie, spostrzeżenia, mowy oraz zapoznanie z otaczającym środowiskiem i przyrodą.
 5. Kształtuje postawy społeczne przez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania, życzliwości i empatii.
 6. Rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci, a także uzdolnienia poprzez różne formy działalności plastyczno- technicznej oraz troskę o estetykę otoczenia.
 7. Udziela dzieciom pomocy psychologiczno –pedagogicznej.
 8. Tworzy warunki do wczesnej nauki.
 9. Współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:
 • pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
 • udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju,
 • uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w żłobku.
 1. Zapewnia dzieciom prawidłowe żywienie, przestrzeganie zasad higienicznych.
 • § 4

Wynikające z powyższych celów zadania żłobek realizuje w ramach następujących obszarów:

 1. Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym   Środowisku.
 2. Rozwijanie i wspieranie potencjału każdego dziecka.
 3. Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.
 4. Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania  odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie.
 5. Rozwijanie wrażliwości moralnej.
 6. Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu  przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym. Nauka rozumienia zjawisk przyczynowo – skutkowych.
 7. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć.
 8. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej.
 9. Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.
 • § 5

Placówka realizując zaspakajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:

 1. Dobrem dziecka.
 2. Potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych.
 3. Koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.

ROZDZIAŁ III

 • § 6

Organem żłobka jest:

 1. Założyciel/ Dyrektor– osoba fizyczna Ewa Książek, który pracuje jako Dyrektor żłobka ,,Wesołe Perełki” oraz opiekun dzieci.
 • § 7

Do zadań Założyciela/Dyrektora  należy:

 1. Założyciel jest Dyrektorem czyli organem kierowniczym i wykonawczym w zakresie bieżącej działalności placówki.
 2. Nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez żłobek celów z założeniami Statutu żłobka.
 3. Podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu żłobka.
 4. Zatrudnianie i zwalnianie opiekunów .
 5. Stała współpraca z  pracownikami.
 6. Obsługa administracyjna i finansowo-księgowa żłobka.
 7. Ustalanie wysokości czesnego oraz opłat za dodatkowe zajęcia dla dzieci.
 8. Ustalanie wysokości opłat na dany rok, w tym wysokości czesnego, opłat za ewentualne dodatkowe zajęcia dla dzieci oraz wysokości stawki żywieniowej.
 9. Zapewnienie dzieciom, zatrudnionym opiekunkom i  pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w żłobku.
 10. Sprawowanie nadzoru w stosunku do zatrudnionych opiekunów.

11.Współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę żłobka.

 1. Tworzenia bądź likwidacji nowych oddziałów żłobka.
 2. Wprowadzanie zmian w Statucie żłobka i na stronie internetowej żłobka .
 3. Zarządzanie żłobkiem oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących pracy i funkcjonowania żłobka.
 4. Kontrola bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w żłobku.
 5. Sprawowanie kontroli kwalifikacji zatrudnionego personelu.
 6. Kontrola działalności żłobka i prawidłowej organizacji opiekuńczo – wychowawczej.
 7. Tworzenie Regulaminu żłobka i wprowadzanie w nim zmian.
 8. Reprezentowanie żłobka na zewnątrz.
 9. Ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców/prawnych opiekunów  dzieci.
 10. Gromadzenie informacji o pracy opiekunów w celu dokonywania oceny ich pracy , a także nadzór nad sposobem dokumentowania przez opiekunów przebiegu pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz dokumentowania zajęć.

 

Do zadań Załozyciela na stanowisku opiekunki dziecięcej należy:

 1. Sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego ich rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 2. Zajmowanie się dziećmi, pielęgnowanie i wychowanie.
 3. Dbanie o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci.
 4. Kształtowanie aktywności i samodzielności w codziennych czynnościach i zabawie.
 5. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru.
 6. Wypracowywanie społeczno- pożytecznych nawyków.
 7. Zaspakajanie podstawowych potrzeb biologicznych.
 8. Karmienie i ubieranie dzieci.
 9. Organizowanie i przeprowadzanie zajęć edukacyjnych w Sali  i na spacerze.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja żłobka

 • § 8
 1. Żłobek jest placówką opiekuńczo –wychowawczo zapewniającą opiekę i wychowanie dzieciom w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.
 2. Żłobek jest placówką jednooddziałową zlokalizowaną w Rzeszowie na ul. Jazowej 2a

— Oddział na ul. Jazowej 2a dysponuje 15 miejscami

 1. Liczba oddziałów uzależniona jest od zapotrzebowania środowiska oraz możliwości bazowych warunkujących bezpieczeństwo i komfort pobytu dzieci.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną żłobka są oddziały złożone z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.
 3. Liczba dzieci uczęszczających do oddziału żłobkowego na ul. Jazowej 2a nie  przekroczy 15, po ośmioro dzieci na jednego opiekuna,  zgodnie z  Ustawą z dnia 4 kwietnia 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45, poz. 235), zwaną dalej ustawą. Żłobkową.
 4. Możliwa jest organizacja innych grup dziecięcych dobranych według zainteresowań dzieci lub potrzeb ich rodziców, korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczo – wychowawczej  placówki.
 5. W przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup żłobkowych.
 6. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, Dyrektor żłobka może przyjąć na to miejsce na czas tej nieobecności inne dziecko, na podstawie umowy z rodzicami.
 • § 9
 1. Rok oświatowy w żłobku rozpoczyna się 01 września a kończy 31 sierpnia następnego roku.
 2. Żłobek jest czynny 12 miesięcy w roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wyszczególnionych przez Założyciela żłobka.
 3. Oddziały żłobka sprawują opiekę dzienną od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 17.00. Przy czym opieka nad jednym dzieckiem w żłobku  nie może przekroczyć 10 godzin w ciągu jednego dnia.
 4. Godzina zajęć w żłobku trwa 60 minut.
 5. Czas trwania poszczególnych zajęć z dziećmi, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 10 – 15 minut.
 6. Przy zapisie dziecka z rodziny wielodzietnej , obowiązuje cennik jak przy zapisaniu rodzeństwa. Cennik dostępny na stronie www.wesoleperelki.pl.
 7. Możliwe jest też przyjęcie do żłobka dziecka niepełnosprawnego. W tym wypadku istnieje możliwość zorganizowania dodatkowej grupy zgodnie z możliwościami rozwojowymi dziecka oraz możliwościami bazowymi warunkującymi bezpieczeństwo i komfort pobytu tego dziecka oraz pozostałych dzieci.
 8. W przypadku przyjęcia do żłobka dziecka z alergią, rodzice zapisują informację o alergii w karcie zapisu do żłobka, dodatkowo rodzice przedstawiają zaświadczenie lekarskie z wyszczególnieniem produktów alergizujących, które należy wykluczyć z diety dziecka. Zgodnie z istniejącą w danym czasie alergią pokarmową dzieci, firma cateringowa po codziennym zgłoszeniu przez żłobek zapotrzebowania na posiłek uwzględniający alergię, dostarczać będzie ten posiłek przygotowany bez składników alergizujących ( składniki alergizujące zastępowane są innymi składnikami).
 9. Nieobecność dziecka w żłobku rodzice zgłaszają opiekunkom.
 1. Wysokość stawki żywieniowej, w przypadku wyboru przez Rodzica/Opiekuna prawnego innej niż przedstawiona opcji, ustalana jest indywidualnie i musi być zgłoszona osobiście lub telefonicznie w dniu poprzedzającym nieobecność w dni robocze do godziny 16.00 na numer telefonu  17 7844300, lub do godziny 18.00 na numer telefonu 691275400  lub w dniu nieobecności na numer telefonu 691275400 do godziny 6.00 . Wtedy rodzic nie ponosi kosztów posiłku w tym dniu nieobecności . Natomiast jeżeli rodzic nie zgłosił nieobecności dziecka w danym dniu zgodnie z powyższymi informacjami lub zgłosi po godzinie 6.00, ponosi koszt posiłku w tym dniu.

 

 1. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku , Dyrektor żłobka może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności inne dziecko , na podstawie umowy z jego rodzicami.

 

 • § 10

Czas pracy żłobka ustala rokrocznie Założyciel/Dyrektor placówki.

 • § 11
 1. Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do oddziałów żłobkowych możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w żłobku, zgodnie z oczekiwaniami i deklaracjami rodziców oraz możliwościami rozwojowymi dzieci.
 2. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, wychowawczych i rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.
 3. Żłobek może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno oświatowymi w celu realizacji dodatkowych form edukacyjno – kulturalnych.

 

 

 • § 12
 1. Żywienie dzieci odbywać się będzie za pomocą firmy cateringowej .
 2. W żywieniu  brane jest  pod uwagę indywidualne podejście do dzieci z alergią. W takim przypadku firma cateringowa dostarczać będzie posiłki dla dzieci z daną alergią po każdorazowym zgłoszeniu zamówienia przez żłobek i z uwzględnieniem danej alergii dziecka.
 3. Każdy rodzic przed podpisaniem  umowy, musi w karcie informacyjnej wpisać ewentualną alergię pokarmową swojego dziecka, jak również    zadeklarować rodzaj wyżywienia dla swojego dziecka. Wpis o alergii oraz wybrany sposób żywienia będzie ujęty w Karcie zapisu dziecka do żłobka. Dodatkowo rodzice przedstawiają zaświadczenie lekarskie z wyszczególnieniem produktów alergizujących, które należy wykluczyć z diety dziecka. Zgodnie z istniejącą w danym czasie alergią pokarmową dzieci, obok jadłospisu głównego, wywieszana jest informacja o tym, jakimi produktami zastępowane są produkty alergizujące. Informacja ta oraz jadłospis przygotowywane jest przez firmę cateringową.

Żłobek za pośrednictwem firmy cateringowej oferuje 5 posiłków:

śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek oraz napoje. Cennik znajduje się na stronie internetowej żłobka www.wesoleperelki.pl

 1. Rodzic będzie mógł wybrać lub zmieniać ilość zamówionych dań w konkretnym dniu po uprzednim poinformowaniu o tym właściciela żłobka lub pracownika .
 2. Dzieciom karmionym mieszankami mlecznymi rodzice zobowiązani są do dostarczenia do żłobka suchej mieszanki oraz butelki. Założyciel gwarantuje przygotowanie mieszanki zgodnie z informacją podaną na opakowaniu mieszanki , a także zgodnie z zasadami higieny.
 3. Dzieci karmione mlekiem matki (karmione piersią) – żłobek może przyjmować ściągnięty pokarm i podawać dziecku zgodnie z zasadami higieny . W takim przypadku pokarm przyjmowany jest w zamkniętych słoiczkach opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka oraz datą kiedy pokarm został ściągnięty. Pokarm przechowywany jest w lodówce , a przed podaniem podgrzewany w kąpieli wodnej. Opiekunowie zobowiązani są podgrzać pokarm i podać dziecku zgodnie zasadami higieny.
 4. Posiłki podawane będą  dzieciom zgodnie z zasadami higieny.
 5. Nieobecność dziecka w żłobku rodzice zgłaszają opiekunkom.
 1. Wysokość stawki żywieniowej, w przypadku wyboru przez Rodzica/Opiekuna prawnego innej niż przedstawiona opcji, ustalana jest indywidualnie i musi być zgłoszona osobiście lub telefonicznie w dniu poprzedzającym nieobecność w dni robocze do godziny 16.00 na numer telefonu  17 7844300, lub do godziny 18.00 na numer telefonu 691275400  lub w dniu nieobecności na numer telefonu 691275400 do godziny 6.00 . Wtedy rodzic nie ponosi kosztów posiłku w tym dniu nieobecności . Natomiast jeżeli rodzic nie zgłosił nieobecności dziecka w danym dniu zgodnie z powyższymi informacjami lub zgłosi po godzinie 6.00, ponosi koszt posiłku w tym dniu.

 

 • § 13
 1. Codzienną organizację pracy żłobka określa ramowy rozkład dnia,  ustalony przez Dyrektora placówki, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia opiekun, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).
 4. Zgodnie z Art. 19 Ustawy (DZ.U.2018.603) opiekun prowadzący zajęcia w żłobku współpracuje z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.

Opiekun w każdym dniu udziela każdemu rodzicowi wyczerpującej informacji na temat dziecka .

 • § 14

Zgodnie z Art.12a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 dz.U.2018.650, w żłobku może zostać utworzona rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do żłobka.

W związku z tym dwa razy do roku organizowane będzie spotkanie rodziców w celu utworzenia rady rodziców. Rodzice będą mieli wybór czy chcą powołać radę rodziców czy nie i jeżeli tak, to jaki będzie zakres jej kompetencji.

 

 • § 15
 1. Do realizacji celów statutowych żłobka placówka na ul. Jazowej 2a posiada:
 1. dużą salę zabaw dla dzieci o powierzchni 17,85 m 2
 2. małą salę zabaw dla dzieci o powierzchni 12,17 m 2
 3. sypialnię dla dzieci z łóżeczkami o powierzchni 12,01 m 2
 4. szatnię z szafkami na odzież dla dzieci,
 5. pomieszczenie sanitarne dla dzieci (ubikacja, umywalka, natrysk)
 6. pomieszczenie sanitarne dla personelu (ubikacja, umywalka, natrysk)
 7. pomieszczenie dystrybucji posiłków dowożonych w systemie kateringowym ( wyposażone w zlewozmywak, lodówkę, kuchnię gazową, zmywarkę z funkcją wyparzania)
 8. zaplecze administracyjno – socjalne.
 9. ogrodzony ogród do zabaw na świeżym powietrzu.

ROZDZIAŁ V

Nauczyciele, opiekunowie i inni pracownicy żłobka

 • § 16
 1. Po zapisaniu większej ilości dzieci do żłobka, Założyciel/dyrektor powierza pracę w oddziale żłobkowym przyjętym do pracy opiekunom. Liczba dzieci na jednego opiekuna nie przekroczy 8, a gdy w tej grupie dzieci będzie jedno niepełnosprawne lub które nie ukończyło 1 roku życia, liczba ta nie przekroczy 5 dzieci.
 2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku opiekuna jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji zawodowych, zgodnie z wymogami przepisów ustawy.
 3. Obowiązki opiekuna:
 4. opiekun zajmuje się dziećmi, pielęgnuje je i wychowuje,
 5. dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci,
 6. kształtuje aktywność i samodzielność w codziennych czynnościach i zabawie,
 7. kształtuje pozytywne cechy charakteru,
 8. wypracowuje społeczno- pożyteczne nawyki,
 9. zaspakaja podstawowe potrzeby biologiczne,
 10. karmi i ubiera dzieci
 11. organizuje i przeprowadza zajęcia edukacyjne  i na spacerze.
 12. Żałożyciel opiekuje się dziećmi zgodnie ze swoimi kwalifikacjami zawodowymi.

 

 • § 17
 1. Podstawowymi zadaniami  opiekunów jest:
 2. dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu,
 3. dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków żłobka,
 4. współpraca ze sobą w zakresie opieki i wychowania dzieci,
 5. rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez Założyciela placówki, którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań jeżeli zostały one zlecone przez Założyciela i są związane z prawidłową organizacją pracy żłobka.

 

ROZDZIAŁ VI

Rodzice/Prawni opiekunowie i Opiekunki

 • § 18
 1. Rodzice/Prawni opiekunowie i Opiekunki współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania opiekuńczego, edukacyjnego i wychowawczego na dziecko oraz określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 1. Formy współdziałania to:
 2. a) zebrania ogólne i grupowe
 3. b) kontakty indywidualne z Założycielem i Opiekunami
 4. c) zajęcia otwarte
 5. d) spotkania ze specjalistami np. psycholog, pedagog, lekarz itp.
 6. e) imprezy i uroczystości połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci
 7. f) pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów i opinii
 8. g) gazetki informacyjne dla rodziców
 9. h) spotkania integracyjne, festyny
 10. i) inne formy stosowane w pedagogice.
 11. W żłobku została powołana Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do żłobka . Rada Rodziców działa zgodnie z uchwalonym wspólnie regulaminie swojej działalności.
 12. Rodzice/Prawni opiekunowie mają prawo do:
 13. znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania w danym oddziale żłobkowym i programu rozwoju placówki,
 14. uzyskiwania od Opiekunek rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych,
 15. uzyskiwania od Opiekunek porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia,
 16. otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości żłobka,
 17. wzbogacania ceremoniału i zwyczajów żłobka w oparciu o tradycje środowiska i regionu,
 18. udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości w żłobku, imprez, wycieczek, spacerów i innych,
 19. wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć, oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych,
 20. zgłaszania Założycielowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej żłobka,
 21. ubezpieczenia swoich dzieci, za pośrednictwem placówki od następstw nieszczęśliwych wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia,
 22. wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć proponowanych z pełnej gamy dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej żłobka.

Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:

 1. przestrzegać zawartą ze żłobkiem umowę o świadczenie usług, oraz postanowień Statutu żłobka
 2. ściśle współpracować z Opiekunką prowadzącą grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju,
 3. przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę ( wymagane jest pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica), osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; Rodzice/ Prawni opiekunowie przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę.
 4. przyprowadzać do żłobka wyłącznie dzieci zdrowe jak również przedstawiać na prośbę Dyrektora lub Opiekunki zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowie i może uczęszczać do żłobka.
 5. informować o przyczynach nieobecności dziecka w żłobku oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych a także zgłaszać Dyrektorowi lub Opiekunce niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne,
 6. uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania żłobka i rodziny dziecka mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych,
 7. na bieżąco informować Dyrektora o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,
 8. śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej żłobka,
 9. terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w żłobku i wybrane zajęcia dodatkowe zgodnie z umową cywilno -prawną zawartą z Założycielem/Dyrektorem placówki,
 10. respektować uchwały zespołu pracowników merytorycznych podjęte w ramach ich kompetencji,
 11. zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz przebranie dziecka w razie „problemów fizjologicznych”,
 12. zaopatrzyć dziecko w jednorazowe pieluszki, mokre chusteczki, smoczki, butelki lub mleko modyfikowane, jeśli wymaga tego wiek i aktualne potrzeby dziecka,
 13. przyprowadzać dziecko do żłobka nie później niż do godziny 9.30 i  odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania żłobka czyli do godziny 17.00 oraz  nie pozostawiać dziecka w żłobku dłużej niż 10 godzin w ciągu jednego dnia.

 

 • § 19
 1. Do żłobka uczęszczają dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.
 2. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności mają prawo do:
 3. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo -wychowawczego uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej
 4. akceptacji takim jakimi są
 5. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, czy zaniedbania ze strony dorosłych
 6. poszanowania godności i własności osobistej
 7. indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju
 8. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
 9. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy
 10. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym
 11. różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia
 12. pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.
 • § 20
 1. W żłobku nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.

2.W żłobku nie wolno podawać żadnych lekarstw .

ROZDZIAŁ VII

Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków

 • § 21
 1. Podstawą zapisania dziecka do żłobka jest wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka ” i złożenie jej w podanym wcześniej przez Założyciela  żłobka terminie, następnie wpłata jednorazowej opłaty wpisowej oraz stosownego czesnego.
 2. Przyjęcie dziecka do żłobka następuje na podstawie umowy o świadczenie usług, zawartej pomiędzy stronami tj. Rodzicami/Prawnymi opiekunami a Założycielem/Dyrektorem  żłobka.
 3. Rozwiązanie świadczenia usługi następuje w przypadkach przewidzianych umową oraz zgodnie z § 22 oraz § 26 niniejszego Statutu.
 4. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczna ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków żłobka.
 5. Przyjęcie dziecka do żłobka może nastąpić w trakcie całego roku oświatowego, w miarę wolnych miejsc.
 6. W przypadku gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc o kolejności zapisu dziecka decyduje kolejność zapisania w wyznaczonym przez Dyrektora terminie przy zachowaniu następujących zasad:
 • pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające, (rodzice składają podania w terminie rekrutacji
 • wstępnej, podanym przez Założyciela, przed terminem rekrutacji głównej),
 • pierwszeństwo ma także rodzeństwo dzieci uczęszczających (rodzice składają podania w terminie rekrutacji wstępnej, podanym przez Założyciela przed terminem rekrutacji głównej).
 • § 22

Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora  placówki w szczególności gdy Rodzice/Prawni opiekunowie:

 1. nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce Statutu żłobka i obowiązujących w placówce procedur,
 2. nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat –na zasadach zawartych w niniejszym Statucie i zawartej umowie cywilno –prawnej,
 3. zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno -wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w placówce,
 4. nie zgłosili Dyrektorowi lub Opiekunce prowadzącej grupę powodu nieobecności dziecka trwającej ponad 21 dni, a także wówczas gdy nastąpił brak współpracy pomiędzy Rodzicami/Prawnymi opiekunami a Opiekunkami żłobka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie opieki i wychowania dziecka,
 5. przyprowadzają Dziecko do żłobka z widocznymi objawami chorobowymi, tj. gorączka, katar bakteryjny, kaszel, luźny stolec czy wymioty, a także nie stosują się do zasad ustalonych w żłobku dotyczących takich sytuacji.
 6. dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci.

 

 ROZDZIAŁ VIII

Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności

 • § 23

Działalność żłobka finansowana jest z następujących źródeł:

 1. opłat wnoszonych przez Rodziców/Prawnych opiekunów dzieci zapisanych do żłobka.
 • § 24
 1. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku   składa się z:
 2. Całodziennej opieki nad dzieckiem ,  opłaty stałej –nie podlegającej zwrotowi nawet w przypadku rezygnacji z usług żłobka – według cennika zawartego na stronie internetowej
 3. opłaty jednorazowej – wpisowego, bezzwrotnej, przeznaczonej na potrzeby związane z funkcjonowaniem grup żłobkowych podczas całego pobytu dziecka w placówce (pomoce dydaktyczne, środki pielęgnacyjne, upominki z okazji Dnia Dziecka, wycieczki, wyjścia, itp.),nie podlegającej zwrotowi nawet w przypadku rezygnacji z usług żłobka- wg. cennika zawartego na stronie internetowej żłobka.
 4. Opłaty za wyżywienie, podlegającej zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w placówce na warunkach określonych w umowie i zgodnie z 9 pkt.9 niniejszego Statutu.
 5. Składniki opłat i ich wysokość ustala rokrocznie Założyciel placówki.
 1. Opłatę stałą oraz opłatę za wyżywienie dziecka należy uiszczać do dnia 7 każdego miesiąca  na rachunek bankowy wskazany w umowie lub w kasie placówki.
 1. Opłatę wpisowego, jednorazową należy uiścić do 7 dni od daty podpisania umowy na rachunek bankowy wskazany na umowie lub w kasie placówki.
 2. W przypadku nieterminowego uiszczania należności naliczane będą kary umowne za zwłokę.

* § 25

 1. W sytuacji , gdy zgodnie z poleceniem Wojewody Podkarpackiego wydanym na podstawie art.11 ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ.U. z 2020r. poz.374), w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID – 19 wywołanej wirusem SARS – CoV – 2, placówka pozostaje zamknięta, zasady płatności opłaty stałej są zgodne z § 24. pkt. 2 rozdziału III niniejszego Statutu oraz z umową  o świadczenie usług, zawartej pomiędzy stronami tj. Rodzicami/Prawnymi opiekunami a Założycielem/Dyrektorem  żłobka.
 2. Zaznacza się , że Dyrektor/ Założyciel może ze względu na sytuację związaną z kwarantanną związaną z chorobą zakaźną COVID – 19, 

obniżyć kwotę opłaty stałej ustaloną w umowie.

*  § 26

W przypadku kiedy Rodzic nie dokona opłaty stałej  do 7 dnia miesiąca zgodnie z § 22 pkt. 2 niniejszego Statutu, Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora  placówki . Przy czym ponowne przyjęcie Dziecka do żłobka po okresie kwarantanny związanej z chorobą zakaźną COVID – 19 , następuje według  § 21 pkt. 2 i pkt. 5. 

ROZDZIAXL IX

Postanowienia końcowe

 • § 27
 1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobka.
 2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do Statutu zostaje on zamieszczony na tablicy informacyjnej dla rodziców w holu placówki
 3. Statut nadaje organ prowadzący.
 4. Zmian w Statucie dokonuje organ prowadzący żłobek.
 5. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Prowadzenie żłobka ma charakter działalności opiekuńczo –wychowawczej.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.
 8. Statut wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.
 9. Statut został aktualizowany w dniu 05.01.2023r.

 

Comments are closed.